Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

ZANOB Apotheek Jeroen Bosch ZiekenhuisDeze organisatorische eenheid kent verschillende afdelingen. De afdelingen verzorgen enerzijds dienstverlening het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch en zijn anderzijds ook werkzaam voor andere klanten van ZANOB. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een centrale apotheek gevestigd en twee satellietapotheken.

Contact
Telefoonnummer: (073) 553 59 50
Faxnummer: (073) 553 59 01
E-mail adres: secretariaatzanob@zanob.nl

Bezoekadres
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3406, 5203 DK ‘s-Hertogenbosch

A: Klinische Dienstverlening

Op de afdeling klinische dienstverlening werken 21 apothekersassistenten, 2 trialassistenten en 1 farmaceutisch consulent. De afdeling heeft 1 teamhoofd.
De apothekersassistenten van de afdeling zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30-17:00uur.

Activiteiten
Op de afdeling Klinische Dienstverlening vinden de volgende activiteiten plaats:

Medicatie begeleiding
De afdeling Klinische Dienstverlening zorgt ervoor, dat geneesmiddelen die aangevraagd worden, op tijd en in de juiste dosering bij de juiste patiënt komen. Sinds 2008 is het elektronisch voorschrijf systeem (EVS) ingevoerd.
De arts voert de medicatie opdrachten in in het elektronisch voorschijf systeem (EVS). De apothekersassistent accepteert de medicatie opdrachten en kan er ook medicatie bewaking plaatsvinden. De apothekersassistent zorgt ervoor dat er een actuele medicatie lijst beschikbaar is waarop de verpleging de toediening kan registreren. De apotheker voert dagelijks medicatiebewaking uit.

Transmurale medicatie overdracht
In het kader van medicatie overdracht worden er opname en ontslaggesprekken gevoerd op de afdeling chirurgie en cardiologie. Bij geplande opnames wordt het opnamerecept voorbereid door middel van een overzicht thuismedicatie. Het opname gesprek vindt plaats op de dag dat de patiënt wordt opgenomen. Het project medicatie overdracht is op alle afdelingen uitgerold.
Bij ontslag wordt de opname informatie vergeleken met een actuele medicatie overzichtslijst uit het elektronisch voorschrijf systeem. Dit dient als een ontslagrecept. Er wordt daarna een ontslaggesprek gevoerd met de patiënt.

Medicatie veiligheidsronde:
Eén keer per jaar worden er medicatie veiligheidsronde gehouden op de verpleegafdelingen. In deze ronde wordt gekeken of er dingen verbeterd kunnen worden in het proces van voorschrijven, uitzetten en toedienen van medicatie.


B: Logistiek&Transport

f

Binnen de afdeling Logistiek & transport werken in totaal ca. 16 medewerkers waaronder logistiek medewerkers en chauffeurs. De afdeling wordt aangestuurd door een eerste medewerker. De afdeling logistiek & transport zorgt voor het inkopen van het benodigde assortiment aan geneesmiddelen en voor het leveren van de juiste geneesmiddelen aan de juiste afdelingen.

Activiteiten
Binnen de afdeling Logistiek & Transport vinden de volgende activiteiten plaats:
Inkoop van geneesmiddelen.
De geneesmiddelen worden via de groothandel aangeleverd. Jaarlijks worden met de leveranciers prijsafspraken gemaakt door de afdeling inkoop. Voor een assortimentsbepaling is afstemming nodig tussen de ziekenhuisapotheek en het ziekenhuis.

Bevoorraden van de verpleegafdelingen
Dagelijks worden de afdelingsvoorraden van de verpleegafdelingen en overige afdelingen in het ziekenhuis opgenomen door de logistiek medewerkers. Dit gebeurt door middel van een scanapparaat. De voorraden worden verzameld in het magazijn en door logistiek medewerkers op de verschillende afdelingen ingeruimd.

Leveringen aan de depots van de ziekenhuisapotheek
ZANOB heeft ook als klant o.a. ziekenhuis Bernhoven. Dagelijks rijden er twee transportbussen naar verschillende locaties om geneesmiddelen te bezorgen. Hiervoor hanteren ze een strak schema om ervoor te zorgen dat alle leveringen op tijd gebeuren.

Contactpersonen klinische dienstverlening en logistiek&transport:
De heer dr. H.J. Derijks, gevestigd apotheker/manager Jeroen Bosch Ziekenhuis (j.derijks@zanob.nl)
Mevrouw S. Fellah-Zerari, teamhoofd (s.fellah@zanob.nl)

C: Farmaceutische BereidingDe afdeling Farmaceutische Bereidingen is sinds oktober 2011 operationeel in de nieuwbouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De afdeling heeft de beschikking over moderne cleanrooms om haar werkzaamheden te verrichten.

Activiteiten
Sinds oktober 2011 wordt VTGM (Voor Toediening Gereed Maken) van risicovolle stoffen uitgevoerd (met name cytostatica) en sinds december 2011 wordt VTGM van totale parenterale voeding (TPV) voor volwassenen uitgevoerd. In de komende tijd worden activiteiten opgestart zoals VTGM van parenterale voeding voor pasgeboren en te vroeg geboren baby’s. Daarnaast starten we met het toedienen van (complexe) VTGM van niet-risicovolle stoffen die intraveneus toegediend worden.

VTGM van risicovolle stoffen
Oncolytica zijn geneesmiddelen die worden toegediend tijdens de chemotherapie. Per week bereiden we gemiddeld ongeveer 350 toedieningen van cytostatica. Deze geneesmiddelen worden aseptisch bereid. Aseptisch bereiden betekent bereiden op een manier dat de kans op het besmetten van het klaargemaakte geneesmiddel met bacteriën zo laag mogelijk is en het geneesmiddel dus steriel blijft. Voor sommige toepassingen van geneesmiddelen is het van belang dat ze steriel zijn. Steriel wil zeggen dat het geneesmiddel geen (stof)deeltjes en bacteriën bevat. Deze geneesmiddelen voor individuele patiënten worden gemaakt in een speciale ruimte, de zogenaamde cleanroom. In deze ruimte staan speciale kasten met speciale filters en luchtstroming waardoor de werkplek waar de geneesmiddelen bereid worden stof- en bacterievrij is. Deze kasten worden ook wel Laminar Air Flow-kasten of afgekort LAF-kasten genoemd. Ook gelden er speciale kledings- en omkleedvoorschriften, o.a. het dragen van speciale cleanroomkleding en handschoenen, en regelmatige desinfectie.
Voor de risicovolle geneesmiddelen is een aparte cleanroom gereserveerd., om te voorkomen dat andere producten met deze risicovolle stoffen besmet raken. Ook gelden er speciale kledingvoorschriften en andere instructies om de besmetting met risicovolle stoffen zo laag mogelijk te houden.

VTGM van Totale Parenterale Voeding (TPV)
Totale Parenterale Voeding (TPV) is voeding voor mensen die zelf geen voedsel tot zich kunnen nemen en waar sondevoeding (via buisje direct in de maag) ook niet mogelijk is. In dat geval wordt een combinatie van voedingsstoffen rechtstreeks in de bloedbaan toegediend. De TPV wordt ingekocht als basiszak waaraan nog vitaminen en sporenelementen toegevoegd moeten worden. Deze toevoegingen worden door de afdeling Farmaceutische Bereidingen gedaan in de cleanrooms, omdat TPV heel gevoelig is voor besmetting met bacteriën (een goede voedingsbodem). Per week bereiden we gemiddeld zo’n 70 voedingszakken.

Kwaliteit
De activiteiten van de afdeling Farmaceutische Bereidingen moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Deze staan onder andere beschreven in de kwaliteitsrichtlijn voor de ziekenhuisapotheek, de zogenaamde GMP-z. GMP staat voor Goede Manier van Produceren en de ‘z’ voor ziekenhuisapotheek. Er worden eisen gesteld aan de ruimtes, apparatuur, training van personeel, etcetera. Andere belangrijke elementen zijn het werken volgens protocollen en het documenteren van uitgevoerde handelingen en controles.
Bij binnenkomst wordt het recept gecontroleerd op volledigheid en juistheid door een apothekersassistent en een apotheker.
Vervolgens wordt het bereidingsvoorschrift met etiketten aangemaakt, en gecontroleerd door een tweede apothekersassistent en een apotheker.
Aan de hand van het goedgekeurde bereidingvoorschrift worden de juiste materialen (medicijnen en hulpmaterialen) verzameld en gecontroleerd door een tweede persoon. Dit wordt gedocumenteerd op het bereidingsvoorschrift.
Dan vindt het daadwerkelijke Voor Toediening Gereed Maken van de medicatie plaats, waarbij de zogenaamde ‘omloop’ alle kritische handelingen van de bereider controleert en documenteert.
Als de medicatie klaar is wordt het ingevulde bereidingsvoorschrift gecontroleerd door een apothekers en vrijgegeven als er geen belangrijke afwijkingen zijn geweest. Pas na vrijgifte wordt de medicatie overgedragen voor verspreiding.
Al met al een uitgebreid proces, bedoeld om alle stappen grondig te controleren en eventuele fouten tijdig te signaleren. Met als doel veiligheid voor de patiënt.

Service voor derden
Zie hiervoor ‘Klantenservice’ op de website.

Contactpersoon Farmaceutische Bereidingen
Mevrouw A. Vroegop, teamhoofd Back Office ZANOB (a.vroegop@zanob.nl)


Bereikbaarheid
De medewerkers van de afdeling Farmaceutische Bereidingen zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

D: Farmaceutisch Laboratorium


Het laboratorium van ZANOB voert analyses uit van geneesmiddelen en van lichaamsvreemde stoffen - zoals drugs en vergiften - in biologisch materiaal (dat wil zeggen bloed en urine van patiënten).
Voor het aanvragen van bloedspiegelbepalingen kan gebruik worden gemaakt van het volgende aanvraagformulier: Download / open het volgende document: Aanvraagformulier laboratorium ZANOB
Wij werken voor algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen en leveren de volgende diensten: toxicologische, farmacologische en farmacogenetische informatie en advisering.

Bekijk ook onze certificaten Certificaat SKML - KKGT 2011 laboratorium.

Activiteiten
De activiteiten van het laboratorium zijn onder te verdelen in:
• Farmaceutische analyse
• Therapeutic drug monitoring (TDM, spiegelbepaling van geneesmiddelen)
• Toxicologisch onderzoek
• STIP-systeem
• Farmacogenetisch onderzoek
• Toxicologische, farmacologische en farmacogenetische informatie en advisering

Farmaceutische analyse
Wij keuren verpakkingsmaterialen en hulpmiddelen, die gebruikt worden bij het voor toediening gereed maken van geneesmiddelen door de afdeling Farmaceutische Bereidingen.

Therapeutic drug monitoring
Op aanvraag voert het laboratorium spiegelbepalingen uit. Deze worden bijvoorbeeld gedaan om het effect van medicijnen te controleren, wanneer er bijwerkingen zijn, bij het vermoeden van therapie-ontrouw en om de doseerruimte te bepalen.

Toxicologisch onderzoek
De screening van onbekende of bekende intoxicatie met geneesmiddelen, vergiften of drugs vindt ook in het laboratorium plaats. We kunnen zo’n 500 stoffen in serum screenen wat STIP wordt genoemd. Daarnaast wordt er gescreend op vrijwel alle drugs waaronder partypillen.

Farmacogenetisch onderzoek
Screenen op genetische varianten die coderen voor een afwijkend metabolisme van geneesmiddelen.

Toxicologische, farmacologische en farmacogenetische informatie en advisering
Wij kunnen u zeer specifieke informatie leveren over toxicologische, farmacologische en farmacogenetische zaken.

Contactpersonen Farmaceutisch Laboratorium:
Ziekenhuisapotheker/Klinisch farmacoloog:
Mw. Annemieke Vermeulen Windsant - van den Tweel, ziekenhuisapotheker- klinisch farmacoloog
a.vd.tweel@zanob.nl

Coördinerend analist
Christ Pijnenburg, c.pijnenburg@zanob.nl

Analisten
Cle Barella
Heidy van de Burgt
Annet van Rooy
Yvonne Hoevenaars
Jacob Diepenbroek
Jan Giesbertsen
Vera Kitslaar

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures